اربعین عاشورایی دوباره

در زمانه ما که یزیدیان مستکبر و صحیونیست های ددمنش و رجاله، به علاوه جبهه نفاق ، به اتحادی سخت و نامیون برای انحراف و عدم تفکر خالص و راهبردی جهاد و مبارزه در راه اقامه حق دست یافته اند، بی تردید تقویت ، استحکام ، ثبات و گسترش جبهه فرهنگی جناح مومن و انقلابی از بسیار مهم به شمار می رود. در این مختصر کوشش شده است با کاوش  شده است با کاوش در…

Continue reading